اتصال اولیه در ترانس های ولتاژ (PT) فشار متوسط

اتصال اولیه در ترانس های (ترانسفورماتور) ولتاژ PT فشار متوسط

اتصال های ترمینال های اولیه ترانسفورماتور (ترانس)  با استفاده از پیچ های مناسب و با در نظر گرفتن مقدار گشتاور لازم  انجام می گردد.

ترانس های ولتاژ (ترانسفورماتور ولتاژ PT) تک فاز

در این نوع ترانس های ولتاژ (ترانسفورماتورهای ولتاژ)،  سیم پیچ اولیه با مارکینگ های A و N مشخص می گردد که ترمینال A روی سطح فوقانی ترانس های ولتاژ (ترانسفورماتورهای ولتاژ) و ترمینال N در جعبه ترمینال ثانویه ترانس ولتاژ (ترانسفورماتور ولتاژ PT) قرار دارد.

در این راستا هادی شبکه بایستی به ترمینال A روی سطح فوقانی ترانس ولتاژ (ترانسفورماتور ولتاژ) متصل و ترمینال N موجود در جعبه ترمینال به زمین وصل شود. این اتصال از طریق یک کانکتور (connector) بین ترمینال N و ترمینال زمین در جعبه ترمینال انجام شده و نهایتا ترمینال زمین در جعبه ترمینال بایستی به زمین شبکه متصل گردد.

توجه: اتصال ترمینال اولیه ترانس های (ترانسفورماتورهای) GUPT از قسمت جلو و توسط قطعه برنجی که قابلیت جابجایی افقی حداکثر mm ۱۰ را دارد، برقرار می گردد. در هنگام استفاده باید از مناسب بودن اتصال بین این قسمت و قسمت فشارقوی تابلو اطمینان حاصل شود. (در شکل ۹ از مقاله راهنمای نصب فیوز اولیه در ترانس (ترانسفورماتور) GUPT، نحوه بستن ترمینال اولیه بر روی ترانس (ترانسفورماتور) نشان داده شده است.) فنر موجود در قسمت پشتی ترمینال اولیه جهت اطمینان از اتصال مناسب بین فیوز و ترمینال اولیه ترانس (ترانسفورماتور) می باشد. در این نوع ترانس ها (ترانسفورماتورها) ترمینالی به نام Test Plug وجود دارد که جهت دسترسی مستقیم به سر سیم پیچ اولیه ترانس جهت انجام تست تعبیه شده است. قبل از برق دار کردن ترانس از محکم بودن پیچ Test Plug اطمینان حاصل نمایید.

ترانس‌های ولتاژ PT دوفاز (ترانسفورماتورهای ولتاژ PT دوفاز)

در این نوع ترانس‌ها (ترانسفورماتورها)، سیم پیچ اولیه با مارکینگ‌های A و B مشخص می‌گردند که هردو بر روی سطح فوقانی قرار دارند. که هادی‌های شبکه با دو فاز مختلف از شبکه بایستی به این ترمینال‌ها متصل گردند.

Leave a comment