ایربگ یا Bladder ترانسفورماتور

ایربگ یا Bladder ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای با منبع انبساط برخلاف ترانسفورماتورهای هرمتیک با محیط بیرون ارتباط داشته و این باعث ورود رطوبت و اکسیژن به داخل ترانسفورماتور می شود. ورود این دو ماده به داخل ترانس معایب ذیل را بهمراه دارد:
💧 رطوبت در تماس با روغن موجب افزایش آب محلول در روغن و بالطبع کاهش ولتاژ شکست روغن عایقی می شود. همچنین رطوبت جذب عایق کاغذی ترانسفورماتور شده و عمر و قابلیت اطمینان ترانسفورماتور را به شدت کاهش می دهد.
💨 اکسیژن: جذب اکسیژن توسط روغن موجب اکسیده شدن روغن و در نهایت کاهش عمر روغن و عایق کاغذی ترانسفورماتور می شود.

با استفاده از ایربگ می توان مانع از ورود رطوبت و اکسیژن به داخل ترانسفورماتور شد.
ایربـگ در حقیقت کیسه ایست که در منبع انبساط (مطابق شکل فوق) نصب می شود و انبساط و انقباض روغن (بر اثر تغییر بار یا دمای محیط ) با انبساط و انقباض خود ایربـگ جبران می شود. ایربـگ  از طریق رطوبت گیر با هوای بیرون در ارتباط می باشد.

ایربـگ یا Bladder ترانسفورماتور

اجزاع ایر بگ ترانسفورماتور

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1-5 نمایش ایربـگ در داخل منبع انبساط

📸گزارش تصویری از تعمیر (پنچرگیری) ایربگ ترانسفورماتور:

پنچری ایربگ

شناسائی محل پنچری ایربگ با کف صابون

رفع پنچری ایربـگ ترانسفورماتور

تزریق ازت به ایر‌بگ برای اطمینان ار رفع پنچری


محل اتصال فلنج به ایربگ

🔴 سه نکته مهم در خصوص ایربـگ: پویاترانس
⚠️ همانگونه که ذکر شد دلیل اصلی استفاده از ایربـگ در منبع انبساط ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، ممانعت از ورود رطوبت و اکسیژن به داخل ترانس است. اغلب ایربگهای مورد استفاده در ترانسفورماتور پس از چند سال استفاده سوراخ شده و  روغن به داخل ایر‌بـگ نفوذ می کند. در این صورت روغن ترانسفورماتور مستقیما با هوای بیرون از ترانس در ارتباط قرار می گیرد که می تواند باعث کاهش ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتور، جذب رطوبت توسط عایق کاغذی و در نهایت کاهش عمر ترانس شود. بهمین دلیل در زمان سوراخ شدن ایربگ لازم است در اسرع وقت نسبت به پنچرگیری یا تعویض ایربگ اقدام نمود.

⚠️⚠️ در زمان نصب ایربگ ترانس در منبع انبساط لازم است از ازت یا هوای خشک برای تزریق به داخل ایربگ استفاده شود. لیکن با توجه به اینکه ایربگ از طریق سیلیکاژل به محیط بیرون متصل است (بسته نیست) به مرور زمان هوای عبور کرده از سیلیکاژل جایگزین ازت یا هوای خشک می شود.
⚠️⚠️⚠️ پارگی ایربـگ ترانسفورماتور را به سه روش ذیل می شود تشخیص داد:
1- رله ایـر‌بگ
2- سطح سنج روغن
3- تست گازکروماتوگرافی (آنالیز گازهای محلول در روغن)

در پست‌های آتی در خصوص این سه روش توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

 

Related Posts

Leave a comment