ترانسفورماتور جریان

۲۷ دی: چگونگی انتخاب ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان

چگونگی انتخاب ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان 1- کاربرد برحسب اینکه آیا ترانسفورماتور برای حفاظت استفاده میشود یا اندازه گیری، ترانسفورماتور حفاظتی یا ترانسفورماتور اندازه…