سوالات متداول ترانس اندازه گیری مرکب، ام او اف MOF نیرو ترانس

mof

سوالات متداول ترانس اندازه گیری مرکب، ام او اف MOF نیرو ترانس

  •  محل احداث تجهیزات پست اندازه گیری هوایی از لحاظ دسترسی چگونه باید باشد؟

پست اندازه گیری هوایی و ترانس اندازه گیری مرکب ام او اف MOF مشترک باید به گونه ای نصب شده باشد که راه دسترسی برای قرائت مقادیر لوازم اندازه گیری از معابر عمومی برای کارشناسان شرکت توزیع فراهم باشد

  • چنانچه ترانس اندازه گیری مرکب MOF ام او اف و پست اندازه گیری هوایی خارج از ملک متقاضی نصب شود، مسئولیت نگهداری و حراست از آن با کیست؟

تنها مسئولیت حراست از سرقت ترانس اندازه گیری مرکب MOF ام او اف و پست اندازه گیری هوایی به عهده متقاضی و مشترک است سایر موارد به عهده شرکت توزیع منطقه می باشد.

  • نقطه تحویل برق به مصرف کننده یا مشترک در سیستم پست های اندازه گیری هوایی کجاست؟

نقطه تحویل نقطه ای است که تاسیسات شرکت توزیع به تاسیسات مشترک متصل و در آن محل تجهیزات اندازه گیری نصب می شود. در سیستم پست های اندازه گیری هوایی این نقطه، ترمینال خروجی ترانس اندازه گیری مرکب MOF ام او اف است که در سمت مشترک می باشد.

  • مشترکین مصارف سنگین که واجد شرایط نصب پست اندازه گیری هوایی هستند چه مشترکینی می باشند؟

به مشترکینی که قدرت قراردادی آنها بصورت دیماندی و بیش از ۲۵۰ کیلووات می باشد و از طریق شبکه فشار متوسط تغذیه می شوند مشترکین مصارف سنگین در شبکه های توزیع محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید: پست اندازه گیری هوایی و جایگاه ام او اف MOF در آن

Related Posts

Leave a comment