چگونگی انتخاب ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان

چگونگی انتخاب ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان

1- کاربرد

برحسب اینکه آیا ترانسفورماتور برای حفاظت استفاده میشود یا اندازه گیری، ترانسفورماتور حفاظتی یا ترانسفورماتور اندازه گیری انتخاب می شود.

2- حداکثر ولتاژ سیستم (ولتاژ کاری)

ترانسفورماتور جریان –  باید به گونه ای انتخاب شود از نظر ایزولاسیون بتوان ولتاژ موثر فاز را تحمل نماید.

3- جریان اسمی اولیه

ترانسفورماتور جریان – ترانس باید به گونه ای انتخاب شود که جریان اولیه اسمی از جریان مدار بیشتر بوده و حتی الامکان نزدیک به آن باشد.

4- جریان اسمی ثانویه

جریان اسمی ثانویه ترانسفورماتور بر اساس ادوات متصل به ثانویه انتخاب میگردند. در مواردی که فاصله بین ادوات اندازه گیری یا حفاظتی از ترانسفورماتور جریان – ترانس زیاد باشد، برای کاهش تلفات سیم های ارتباطی معمولا از ترانسفورماتورهایی با جریان ثانویه اسمی 1 آمپر استفاده میشود.

5- فرکانس

فرکانس ترانسفورماتور باید همان فرکانس شبکه انتخاب شود.

6- جریان حرارتی کوتاه مدت اسمی جریان دینامیکی اسمی

حداکثر جریانی است که ترانسفورماتور بدون رسیدن به درجه حرارتی که موجب بروز آسیب به ترانسفورماتور شود در یک ثانیه تحمل نماید.لازم به ذکر است تحمل جریان حرارتی کوتاه مدت برای ترانسفورماتور نتواند جریان خطا را تحمل نماید، کل سیستم حفاظت عمل نخواهد کرد. جریان اتصال کوتاه بر روی مدار اولیه اثر حرارتی دارد. ضمنا در صورت بروز اتصال کوتاه، پیک اول جریان بطور تقریبی 2.5 برابر جریان حرارتی کوتاه مدت خواهد شد. لذا اینکه ترانسفورماتور بتواند جریان دینامیک را تحمل کند حائز اهمیت است.

7- بار

بار ترانسفورماتور براساس مصرف ادوات متصل به ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان و تلفات اهمی تعیین میگردد.

8- کلاس دقت

براساس حسب کاربرد ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان (اندازه گیری – حرارتی) تعیین میگردد. مقدار کلاس دقت برحسب کاربرد تعیین میگردد. ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان اندازه گیری، دقت مورد نیاز اندازه گیری تعیین کننده کلاس دقت خواهد بود. مثلا با توجه ب دقت اندازه گیری در کنتورها کلاس 0.5 مناسب تر است. برای ادواتی مانند آمپر متر که دقت پایین تری دارند کلاس 1 مورد استفاده میباشد. بطور کلی دقت ترانسفورماتور جریان – ترانس جریان اندازه گیری باید از دقت ادوات متصل به آن بیشتر باشد.

9- کلاس عایقی

براساس کلاس عایقی مورد نیاز سیستم تعیین میگردد.

10- ضریب حد دقت-ضریب امنیت ابزار دقیق

برای ترانسفورماتورهای حرارتی ضریب حد دقت مشخص کننده درج حفاظت میباشد.

11- شرایط محیطی

شامل درجه حرارت محیط و ارتفاع میباشد.

Related Posts

Leave a comment