اتصال اولیه در ترانس های ولتاژ (PT) فشار متوسط

اتصال اولیه در ترانس های ولتاژ PT فشار متوسط

اتصال های ترمینال های اولیه ترانسفورماتو با استفاده از پیچ های مناسب و با در نظر گرفتن مقدار گشتاور لازم  انجام می گردد.

ترانس های ولتاژ  تک فاز

در این نوع ترانس های ولتاژ،  سیم پیچ اولیه با مارکینگ های A و N مشخص می گردد که ترمینال A روی سطح فوقانی ترانس های ولتاژ و ترمینال N در جعبه ترمینال ثانویه تراس ولتاژ  قرار دارد.

در این راستا هادی شبکه بایستی به ترمینال A روی سطح فوقانی تراس ولتاژ  متصل و ترمینال N موجود در جعبه ترمینال به زمین وصل شود. این اتصال از طریق یک کانکتور (connector) بین ترمینال N و ترمینال زمین در جعبه ترمینال انجام شده و نهایتا ترمینال زمین در جعبه ترمینال بایستی به زمین شبکه متصل گردد.

توجه: اتصال ترمینال اولیه ترانس های  GUPT از قسمت جلو و توسط قطعه برنجی که قابلیت جابجایی افقی حداکثر mm ۱۰ را دارد، برقرار می گردد. در هنگام استفاده باید از مناسب بودن اتصال بین این قسمت و قسمت فشارقوی تابلو اطمینان حاصل شود. (در شکل ۹ از مقاله راهنمای نصب فیوز اولیه در ترانس  GUPT، نحوه بستن ترمینال اولیه بر روی ترانس  نشان داده شده است.) فنر موجود در قسمت پشتی ترمینال اولیه جهت اطمینان از اتصال مناسب بین فیوز و ترمینال اولیه ترانس می باشد. در این نوع ترانس ها (ترانسفورماتورها) ترمینالی به نام Test Plug وجود دارد که جهت دسترسی مستقیم به سر سیم پیچ اولیه ترانس جهت انجام تست تعبیه شده است. قبل از برق دار کردن ترانس از محکم بودن پیچ Test Plug اطمینان حاصل نمایید.

ترانس‌های ولتاژ PT دوفاز 

در این نوع ترانس‌ها ، سیم پیچ اولیه با مارکینگ‌های A و B مشخص می‌گردند که هردو بر روی سطح فوقانی قرار دارند. که هادی‌های شبکه با دو فاز مختلف از شبکه بایستی به این ترمینال‌ها متصل گردند.

Related Posts

Leave a comment