انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

با توجه به کارگیری گسترده پایه های بتنی در شبکه های توزیع، در این دستورالعمل پایه های بتنی در نظر گرفته شده است.

پایه های متداول مورد استفاده جهت ترانس هوایی به دو دسته عمده به شرح ذیل تقسیم می شوند:

  • پایه های بتنی مسلح یا توپر با مقطع H، I و چهارگوش
  • پایه های بتنی پیش تنیده با مقطع گرد(توخالی)

در زیر نمونه ای از چند نوع پایه بتنی در شبکه توزیع نشان داده شده است:

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

پایه بتنی در شبکه توزیع بر اساس نیروهای وارد بر آنها و بار گزاریشان از لحاظ محل نصب به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

1.پایه بتنی در شبکه توزیع – پایه های توخطی(میانی) که همان پایه های میانی در یک خط مستقیم هستند.

2. پایه بتنی در شبکه توزیع – پایه های کششی که در نقاط زاویه و انحراف خط و در فاصله بین دو سکشن نصب می شوند.

3. پایه بتنی در شبکه توزیع – پایه های انتهای خط که در انتهای یک خط نصب می شوند.

 

قدرت پایه های بتنی مسلح و پیش تنیده که به صورت معمول در نصب ترانسفورماتور هوایی کاربرد دارند به شرح ذیل هستند:

400/9 -600/9 -800/9 -400/12 -600/12 -800/12 -1200/12

که رقم سمت چپ نمایانگر ارتفاع پایه و رقم های سمت راست نمایانگر قدرت پایه ( مقاومت نرمال پایه ) هستند.

 

مشخصات زیر بر روی پایه های بتنی درج می گردد:

  • علامت اختصاری یا نام شرکت توزیع یا برق منطقه ای
  • طول تیر به متر و مقاومت طبیعی تیر بر حسب کیلوگرم
  • نام کارخانه سازنده پایه
  • تاریخ ساخت

 

آرایش شبکه

منظور از آرایش پایه چگونگی نگهداری سیم های هوایی نسبت به یکدیگر بوده و مقطع عرضی موقعیت سیم ها را نسبت به یکدیگر نمایش می دهد که اغلب دارای آرایش های زیر است:

الف – آرایش مثلثی هادی ها

ب – آرایش افقی هادی ها

ج – آرایش عمودی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش عمودی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش مثلثی هادی ها

انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

آرایش افقی هادی ها

Related Posts

Comments (2)

خیلی ممنون

مطلب جالبی بود در خصوص انواع پایه بتنی در شبکه توزیع

Leave a comment