انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

بر اساس اینکه مالکیت زمین محل احداث پست های شبکه توزیع و مالکیت تجهیزات پست به شرکت توزیع (و یا سازمان های مربوطه عمومی از جمله شهرداری) و یا مشترک تعلق دارد، چهار نوع پست برق تعریف شده است:

انواع پست های شبکه توزیع : پست عمومی

در پست های عمومی، هم زمین محل احداث و هم کلیه تجهیزات پست متعلق به شرکت توزیع برق می باشد و به صورت عمومی در دسترس مشترک و یا مشترکین منطقه قرار می گیرد.

  •  انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

  • انواع پست های شبکه توزیع : پست اختصاصی

در پست های اختصاصی همانگونه که از نام آن مشخص است، مشترک و یا گاهی اوقات چند مشترک، زمین با مالکیت خود را جهت احداث پست، در اختیار شرکت توزیع قرار داده و کلیه تجهیزات پست را با هزینه خود از تامین کنندگان مجاز تعیین شده توسط همان شرکت توزیع، خریداری و با نظارت پیمانکارهای مجاز شرکت توزیع آن را احداث و راه اندازی می کنند.

 

انواع پست های شبکه توزیع : پست عمومی اختصاصی

در پست های عمومی اختصاصی ، مشترک زمین در مالکیت خود را در اختیار شرکت توزیع قرار می دهد و شرکت توزیع کلیه تجهیزات پست را تامین و آن را احداث و راه اندازی می کند.

انواع پست های شبکه توزیع : پست پاساژ

در پست های پاساژ ، مشترک زمینی را جهت احداث فقط سوییچ خانه بخش فشار متوسط شامل مدار قطع و وصل و لوازم اندازه گیری ( ترانس های ولتاژ و ترانس های جریان فشار متوسط ) در اختیار شرکت توزیع قرار می دهد و ترانسفورماتور در محل دیگری نصب می شود. در پست های پاساژ ، مشترک امکان دسترسی به تجهیزات را ندارد اما هزینه تجهیزات اختصاصی مربوط به شبکه مصرفی خود را نقطه تحویل عهده دار است.

انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

انواع پست های شبکه توزیع – پست اندازه گیری هوایی

در چند سال گذشته شرکت های توزیع به منظور حذف مسئله زمین مورد نیاز پست های پاساژ  و بسیاری موارد دیگر، به مشترکین ولتاژ اولیه، احداث پست های اندازه گیری هوایی را توصیه و الزام می کنند. در پست های اندازه گیری هوایی، مشابه پست های پاساژ، فقط تجهیزات سوئیچینگ (شامل سکسیونر ، دیژنکتور و ریکلوزر و … ) به همراه ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف- MOF ) روی تیر  برق نصب می شود. تجهیزات پست هوایی با هزینه مشترک یا مشترکین تامین می شود و در دسترس شرکت توزیع جهت ثبت مقادیر اندازه گیری می باشد. پست های هوایی ، عمدتا در مکان های عمومی نصب می شوند.

انواع پست های شبکه توزیع بر اساس ارتباط و مالکیت آن

انواع پست های شبکه توزیع

نوع پست
مالکیت زمین
مالکیت تجهیزات
انواع پست های شبکه توزیع – عمومی شرکت توزیع شرکت توزیع
انواع پست های شبکه توزیع – اختصاصی مشترک یا مشترکین مشترک یا مشترکین
انواع پست های شبکه توزیع – عمومی اختصاصی مشترک یا مشترکین شرکت توزیع
انواع پست های شبکه توزیع – پاساژ مشترک یا مشترکین مشترک یا مشترکین و شرکت توزیع
انواع پست های شبکه توزیع – اندازه گیری هوایی شرکت توزیع مشترک یا مشترکین

Related Posts

Leave a comment