اینترلاک چیست؟

اینترلاک چیست؟

اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است که به دو نوع زیر ، تقسیم بندی می شود:

اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی.اینترلاک چیست؟ - پویا صنعت وفا -psv - pooyatrans

در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند .
برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد.

سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی، در نظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلیدها و سکسیونرها دست یافت.

اینترلاک‌های الکتریکی، توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهنده حالت آنها می باشند ، انجام می گیرند . ادغام این کنتاکتها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر ، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می نماید.

اینترلاک مکانیکی ، با قرار دادن ضامن (که می تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل می‌شود. پویا صنعت وفا -psv – pooyatrans

 روشهای اینترلاک

 منطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی سکسیونرها و کلیدها به دو طریق انجام‌می گیرد. یک روش استفاده از رله ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می شود.

  سیستمهای متکی بر کامپیوتر

از سیستمهای کامپیوتری، می‌توان هم به‌عنوان مونیتورینگ سیستم و هم به‌عنوان اینترلاک عملیاتی، استفاده نمود. دراین صورت، کامپیوتر اپراتور را آگاه می سازد که آیا بستن یک کلید یا سکسیونر صحیح است یا خیر و در صورتی‌ که کامپیوتر بصورت عملیاتی بکار رود، از عمل کردن نامطلوب کلید یا سکسیونر جلوگیری می کند.

در سیستمهای کامپیوتری از دو کامپیوتر بعنوان اصلی و آماده به خدمت،  بهره گرفته می شود تا از نقطه نظر قابلیت اعتماد کامل شده و میانگین زمان بین خطا (MTBF)، در این سیستم بیش از چند سال باشد. این سیستم همچنین اجازه می دهد که تعداد کلیدهای تحت نظارت بدون نیاز به تغییر نرم افزار، افزایش یابد.

دورنمای استفاده از کامپیوتر در اینترلاکهای پست، ایجاد ترکیبهای اینترلاک کامل و کنترل از راه دور است که نیاز به پانل میمیک کامل همراه با سوئیچ دیسکریپنسی را، بر طرف نماید.

 استفاده از رله ها در اینترلاک

اینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکتهای کمکی و ترکیبات آنها در مدار عمل کننده کلید یا سکسیونر، انجام می گیرد. بنابراین یک کلید یا سکسیونر، زمانی عمل می کند که کنتاکتهای کمکی کلیدها یا سکسیونرهای دیگر در شرایطی باشند که اجازه شروع را بدهند. بدین ترتیب، حالت باز یا بسته بودن یک کلید، از چگونگی وضعیت کنتاکت کمکی آن مشخص می گردد.

در پستهای فشار قوی، اینترلاکهای مختلفی بکارمی روند که تعدادی از آنها در اکثر پستها مشترک بوده است. برای فراهم آوردن اینترلاک مناسب در پست بخصوص، تعدادی از این ترکیبهای پایه در هم ادغام شده و نیازمندی پست را برآورده می کند.

در طراحی ترکیبهای ترکیبهای مختلف اینترلاک ، فرضیات و موارد زیرمورد توجه قرار می گیرد:

·        سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای خازنی به جز خطوط هوایی و بانکهای خازنی را دارند.اینترلاک چیست؟ - پویا صنعت وفا -psv - pooyatrans

·        سکسیونرها ظرفیت وصل یا قطع ندارند.

·        سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای مغناطیس کنندگی ترانسفورماتورها را ندارند.

·        سکسیونرها توانایی دشارژ کردن بانکهای خازنی را ندارند.

·        سکسیونر زمین تغییر حالت نمی دهد مگر اینکه مداری که سکسیونر بر روی آن نصب شده است، از تمام منابع تغذیه ایزوله شده باشد. (برای زمین کردن از رله ولتاژ صفر سه فاز بهره گرفته می شود.)

·        چنانچه سکسیونر زمین مربوط به سکسیونر خط بسته باشد،سکسیونر خط نباید عمل نماید.

·        بازکردن کلید آزاد است.

·        بستن کلید از اطاق کنترل پس از بسته شدن سکسیونرهای طرفین آن امکان‌پذیر است.

·        کلید سمتLV  ترانسفورماتور، پس از اطمینان از بسته شدن کلید HV و چک سنکرونیزم بسته می شود.

·        فرمان دستی باز شدن کلید از اتاق کنترل زمانی صادر می شود که سکسیونرهای دو طرف کلید بسته باشند. (بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).

·        کلید فشار قوی از محوطه پست بسته نخواهد شد، مگر اینکه سکسیونر های مربوطه باز باشند.

·        فرمان بسته شدن کلید قدرت از اتاق کنترل، درصورت بسته بودن سکسیونر دو طرف، مجاز می باشد. (بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).

·        اینترلاکهای عملیاتی، بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته می شود.پویا صنعت وفا -psv – pooyatrans

·         اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل کلیدها و سکسیونرها و… تهیه شده و در مدار فرمان وصل کلیدها و قطع و وصل سکسیونرها، ادغام می شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود.

اینترلاک تعمیر و نگهداری:

کلیه کلیدها و سکسیونرها و سکسیونرهای زمین باید دارای اینترلاک صحیح باشند تا از عملکرد غیر مطلوب جلوگیری بعمل آید . اینترلاک کردن، عملیاتی متناسب با عملکرد و کلیدزنی در سیستم است و مجموعه ای از کلیدزنی های مناسب را انتخاب می نماید. در اینترلاک کردن تعمیر و نگهداری، تعدادی کلیدزنی برای امنیت تجهیزات و پرسنل فراهم می شود. این نوع اینترلاک با ایمنی پرسنل و تجهیزات سر و کار دارد. چنانچه پرسنل تعمیر و نگهداری بخواهد بر روی نقطه ای در پست کار کند، شرایط زیر باید فراهم شود:

·        این نقطه از تمام منابع تغذیه جدا گردد.

·        چک شود که از منابع تغذیه ایزوله شده است.

·        تجهیزات تحت بررسی پرسنل، زمین شود.

·        چک شود که زمین کردن با موفقیت انجام شده است.

·        اجازه کار کردن را صادر نماید.

این سیستم اطمینان می دهد که تمام سکسیونرها و سوئیچهای زمین عمل کرده و سپس دسترسی پرسنل به تجهیزات را مجاز می داند.شرایط فوق، اصول اینترلاک برای تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات پست را تعیین می کند.

  • برای تعمیر و نگهداری کلید باید اینترلاکهای زیر برقرار باشد:

·        با انتخاب موقعیت تعمیر درکلید (Maintenance) توسط پرسنل، باید از ارسال فرمان وصل از راه دور جلوگیری گردد.

·        سکسیونرهای دو طرف کلید باید باز شده و کلید زمین شود.

·        سکسیونرهای دو طرف کلید باید با کنتاکت تعمیر و نگهداری کلید اینترلاک داشته و فرمان وصل نگیرند.

  • برای تعمیر و نگهداری سکسیونر باید اینترلاکهای زیر در نظر گرفته شود:

·        سکسیونر در زمان تعمیر باید باز شده و سکسیونر زمین آن وصل گردد و طرف دیگر سکسیونر نیز باید با روشهای مختلف، در محل  زمین گردد.

·        فرمان بستن سکسیونر باید با سکسیونر زمین در حالت بسته،علاوه بر اینترلاک مکانیکی، دارای اینترلاک الکتریکی هم باشد، تا از راه دور نیز عمل نکند.

  • مثال : به نمونه اینترلاک‌‌های زیر توجه نمایید :

·        اینترلاک‌‌ الکتریکی‌‌ بین‌ سکسیونر ارت‌ سرکابل‌ ورودی ۲۰Kv از ترانسفورماتور‌ و بریکرهای  ۲۰ Kv و 400 Kv همان‌ ترانس، به‌ این‌ ترتیب است که تا موقعی که دو  بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد، اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل ۲۰KV داده نمی شود. ضمناً تا زمانی که سرکابل ورودی ۲۰KV زمین باشد بریکرهای ۲۰KVو KV 400 فرمان وصل قبول نمی‌کنند.

·        در پستهایی که سکسیونر بای پاس (Bay Pass) دارند، تا زمانی که کلید باس سکشن (کلیدی که ارتباط بین دو قسمت باسبار را برقرار می‌کند)،‌ وصل نباشد، سکسیونر بای‌پاس، اجازۀ باز و بسته شدن ندارد. همچنین کلید باس سکشن نیز با سکسیونرهای‌ طرفینش، اینترلاک دارد و بالعکس.

·        در پستهای kv 20/63 ؛ تا زمانی که بریکرهای 63 کیلو ولت باسبار، قطع نباشند، اجازه‌ بستن‌ و یا‌‌‌‌ باز کردن‌ سکسیونر باس‌ سکشن‌ داده‌ نمی‌شود.

·        اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار  20کیلوولت،‌ اجازه‌ بسته‌ شدن‌ داده‌ می‌شود که‌ کلیه‌ بریکرهای‌ همان‌ باس (خروجی ‌ها، ورودی‌هاوباس‌کوپلر) قطع‌ باشند.

·        اینترلاک‌ کلیدهای  400 ولت AC: اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی (مصرف داخلی)، بدین ترتیب است که همیشه فقط یک بریکر می‌تواند در حالت وصل باشد.

  • اینترلاک‌های‌ الکتریکی در پست Kv230/400 چهلستون اصفهان، به شرح زیر می‌باشد؛  اینترلاک چیست؟ - پویا صنعت وفا -psv - pooyatrans

  الف) قسمت 230 کیلوولت:

سکسیونرهای ارت هرخط، با سکسیونر سرخط همان خط، بدین صورت که؛ سکسیونر ارت خط، در صورتی بسته و یا  باز می‌شود که سکسیونر سرخط، باز باشد .

سکسیونر سرخط با کلید خط و سکسیونر ارت خط، بدین صورت که؛ سکسیونر سرخط در صورتی باز می‌شود که کلید خط قطع باشد و همچنین در صورتی بسته می‌شود که کلید خط قطع بوده و سکسیونر ارت خط نیز، باز باشد.

کلیدخط با‌ سکسیونر سرخط و یکی از سکسیونرهای متصل به باس‌بار (سکسیونری که کلید و در نتیجه خط را، به یکی از باس‌بار‌ها متصل می‌کند)، بدین صورت  که؛ زمانی کلید از اتاق فرمان، وصل می‌شود که سکسیونر های یاد شده ، بسته باشندو زمانی کلید از محوطه بسته می‌شود (شرایط نت) که سکسونرهای مذکور باز باشند.

 *نکته- شرایط عمومی‌ همه‌ی ‌‌کلیدهای قدرت : نخست اینکه‌ برای باز کردن کلید،اینترلاکی وجود ندارد. دوم اینکه، تمامی کلیدهای 400 و 230  کیلوولت برای بسته شدن نیاز به چک سنکرون دارند و در صورتی که این رله بای‌پاس نشده باشد، این موضوع را نیز می‌توان به عنوان یک نوع اینترلاک تلقی نمود. موضوع دیگر اینکه بستن کلید در محوطه فقط با  شرط باز بودن سکسونرهای مربوطه امکان‌پذیر است (یکی از دلایل آن عدم امکان چک نمودن شرایط سنکرون بودن در محوطه می‌باشد) و موضوع آخر اینکه در بعضی از پستها، [مثل پستهای کژولکس]، امکان قطع نمودن کلید از اتاق فرمان، در شرایطی که سکسیونرهای مرتبط با آن باز باشد، وجود دارد (مثال: در موقع تعمیرات، کلید را قطع و سکسیونرهایش را باز می‌کنیم، حال کلید را از محوطه و در شرایط باز بودن سکسیونرهایش،وصل کرده و آنرا در حالت ریموت قرار می‌دهیم) ولی در برخی دیگر از پستها، مثل  پست چهلستون، این مساله تعریف نشده است.  کلید ورودی به باس‌بار Kv 230، با یکی ازسکسیونرهای باس‌بار و سکسیونر ترانس، بدین صورت که؛ این کلید در صورتی فرمان وصل خواهد گرفت که سکسیونر ترانس و یکی از سکسیونرهای متصل به باس بار Kv230، بسته شده‌باشند. همچنین تا این کلید قطع نشود، سکسیونر متصل به باس  بار Kv230،  باز و یا بسته، نخواهد شد.پویا صنعت وفا -psv – pooyatrans

+ کلید کوپلاژ بین باس‌بارهای Kv230 ، با سکسونرهای طرفینش، بدین صورت که تا این سکسونرها بسته نشوند، کلید فرمان وصل نخواهد گرفت و همچنین تا این‌ کلید قطع‌ نشود، این‌ سکسیونرها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باز و یا بسته، نخواهند شد.

ب) قسمت 400 کیلوولت:

در حال حاضر سیستم پست چهلستون در قسمت 400 کیلوولت، بصورت یک‌ و نیم کلیدی ناقص می‌باشد، بطوری‌ که هر خط توسط یک کلید به باس‌بار 91 و بوسیله کلید دیگری به باس‌بار 92، متصل است .

–  وضعیت ‌اینترلاک سکسیونرهای ارت،همانند‌قسمت 230 کیلوولت پست می‌باشد.

– سکسیونر سرخط با هر دو کلید مربوط به آن (که ارتباط خط را با باس‌بارها برقرار می‌کند) و همچنین با سکسیونر ارت خط اینترلاک دارد، بدین صورت که تا این کلیدها قطع نشوند و همچنین سکسیونر ارت خط باز نباشد،سکسیونر سرخط باز یا بسته نخواهد شد.

– کلیه کلیدهای 400Kv برای وصل شدن، با حالت باز سکسیونرهای طرفین خود، اینترلاک دارند، همچنین تا کلیدها قطع نشود،سکسیونرهای طرفین آن‌ها، اجازه باز یا بسته شدن ندارند. (در شرایط فرمان از اتاق کنترل)

اینتر لاکهای باز کردن سکسیونر ترانس، به منظور قطع ترانس، عبارتند از:

–         قطع کردن کلید ورودی به باس‌بار230 Kv  قطع کردن کلید 20KV ورودی به ترانس (G.T)
–    قطع کردن کلیدهای باس‌بار ترانس (کلیدهای ارتباط دهنده ترانس‌ به باس‌بار)

اینترلاکهای بستن سکسیونر ترانس، به منظور وصل ترانس، عبارتند از:

–          بازبودن سکسیونر ارت ترانس

–         بازبودن سکسیونر ارت شینه های 20Kv  ورودی  به کلید20 KV

–         قطع بودن کلید ورودی به باس‌بار230Kv

–         قطع بودن کلید 20 Kv ورودی به ترانس زمین (G.T)

–         قطع بودن کلیدهای باس‌بار ترانس (کلیدهای ارتباط دهنده ترانس‌ به باس‌بار)

–         اینترلاک باز کردن  و یا  بستن سکسیونر ارت ترانس، باز بودن سکسیونر ترانس است.

–         اینترلاک باز و بسته کردن سکسیونر ارت شینه های 20Kv ورودی به کلید20 K v ،قطع کلید 20 K v  می باشد و کلید مربوطه نیز در صورت باز بودن این ارت ،قادر به  وصل شدن است.

–         تا سکسیونر راکتور باز نباشد،سکسیونر ارت راکتور،قادر به باز یا بسته شدن نیست.

  •  سکسیونر‌‌ راکتور،

    با‌ سکسیونر ارت‌ راکتور و همچنین‌ سکسیونر سرخط‌ مربوطه (سکسیونر سر خطی که شامل راکتور است)  اینترلاک دارد، بدین صورت که؛ تا زمانی‌که سکسیونر ارت راکتور و سکسیونر سر خط مربوطه باز نباشند، سکسیونر راکتور اجازه باز یا بسته شدن، ندارد.

در برخی مواردخاص، مثلا موقعی که به کلید فرمان قطع داده‌ایم، ولی یکی از پلهای کلید قطع نشده است و در این حالت کلید فرمان وصل هم نمی‌گیرد (برای بازگشت به حالت اولیه) ، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کلید و همچنین رفع مشکل بوجود آمده، توسط گروه تعمیرات اینتر لاک حالت باز شدن سکیونرهای طرفین کلید، توسط سلکتور به خصوصی، بای‌پاس شده و با باز شدن سکسیونرهای مربوطه، کلید از سیستم ایزوله می‌شود.

 

Related Posts

Leave a comment