ترانسفورماتورهای روغنی (Oil immersed)

ترانسفورماتور روغنی (Oil immersed)  از لحاظ طراحی مخزن و چگونگی ارتباط با هوای محیط اطراف به دو دسته تقسیم می شوند :

1-1-سیستم روغن ترانس ها  مرتبط با هوای بیرون: در این حالت هوای محیط از طریق رطوبت گیر با روغن در تماس بوده و انبساط و انقباض روغن مخزن ترانس ها در منبع انبساط جبران می شود

2-1-سیستم روغن بسته: در این حالت، روغن با هوای بیرون ارتباطی نداشته و تغییر حجم روغن ترانس به دو روش می تواند جبران شود:

1-2-1-جبران افزایش حجم روغن ترانس بواسطه قابلیت ارتجاع مخزن ترانس با دیواره کنگره ای .

در این نوع از خاصیت ارتجاعی پره های خنک کننده(وله ها)، برای جبران تغیرات حجم روغن ترانس استفاده شده است، به طوریکه در اثر افزایش حجم روغن ترانس، پره های ترانس باز و در اثر کاهش حجم روغن پره های ترانسفورماتور فشرده می شوند.

نوسانات بار و فشار در طی عمر ترانفورماتورهای مذکور ، پره های ترانس را در معرض پدیده خستگی قرار می دهد. لذا طراحی این ترانسفورماتورها باید به گونه ای باشد که تنشهای حاصله از حد تنش خستگی پره ها تجاوز ننماید. بکارگیری سیستم های پیشرفته جوشکاری و استفاده روش های مناسب تولید مخزن ترانس تاثیر مهمی در افزایش عمر مخازن ترانفورماتورهای مذکور دارد. این نوع ترانسفورماتورها باید به گونه ای باشد که تنشهای حاصله از حد تنش خستگی پره های ترانس تجاوز ننماید . بکارگیری سیستم های پیشرفته جوشکاری و استفاده روش های مناسب تولید مخزن ترانس تاثیر مهمی در افزایش عمر مخازن ترانسفورماتورهای مذکور دارد. این نوع ترانسفورماتورها کاملا از روغن پر شده و در محدوده ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع ساخته می شوند.

2-2-1-مخزن رادیاتوری ترانس با دیواره های صلب که بخشی از فضای بالای مخزن آن با گازی بی اثر مانند نیتروژن پرشده و تغییر حجم و فشار این گاز تغییر حجم روغن ترانس ها را جبران می کند.

این نوع به طور کلی بر دو نوع بوده است و در هر محدوده قدرت قابل ساخت می باشند. محفظه گاز در این نوع علاوه بر جلوگیری از ارتباط روغن  با هوای محیط ترانس  نقش حجم

الاستیک را ایفا می نماید . از گازی بی اثر بایددر محفظه استفاده نمود که تاثیری تخریبی بر روی روغن و سایر مواد عایقی و قسمت های داخلی ترانسفورماتور نداشته باشد. گازی که معمولا برای این منظور به کار می رود ، گاز ازت (نیتروژن N2) و در برخی موارد هوای خشک است.

این نوع عمدتا دارای مخزن کاملا صلب بوده و در دو نوع زیر تولید می شوند:

-با حجم ثابت گاز (در محدوده ترانسفورماتور توزیع).

-فشار ثابت گاز(در محدوده ترانسفورماتورهای قدرت).

در ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی برای کاهش دامنه تغییرات فشار ترانس، حجم محفظه تحت فشار ترانسفورماتور به قدر کافی بزرگ در نظر گرفته می شود. بسته به شرایط بارگیری مقداری از گاز درون روغن حل می شود که میزان گاز حل شده در روغن تابع خطی از فشار بوده و دما تاثیر ناچیزی در حلالیت گاز دارد ، گاز نیتروژن دارای حجمی معادل 20% الی 50% حجم روغن ترانسفورماتور می باشد. بدلیل بزرگ بودن حجم محفظه گاز در مواردی که از لحاظ ارتفاع ترانسفورماتور و یا نصب بوشینگ ها محدودیت وجود داشته باشد می توان بخشی از محفظه گاز را به مخازنی در جنب دیواره های ترانسفورماتور انتقال داده و توسط لوله ای ارتباط آن ها را با محفظه بالای روغن برقرار نمود.

Leave a comment