کاربرد ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF ) به زبان خیلی ساده

کاربرد ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF ) به زبان خیلی ساده

ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس

در سیستم برق فشار متوسط، ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF به صورت یک تجهیز رزینی واحد تکفاز و یا دوفاز و ترانس های جریان فشار متوسط ( سی تی- CT ) به صورت یک دستگاه رزینی تکفاز در ابعاد استاندارد تولید و بکارگرفته می شوند. به این ترتیب هر فیدر فشار متوسط یک مشترک سه فاز در شبکه توزیع (هر مسیر برق رسانی یک مجموعه از بارهای مشخص)، حداقل به سه ترانس جریان (برای اندازه گیری جریان عبوری هر فاز) و دو ترانس ولتاژ دوفاز (برای اندازه گیری ولتاژ بین هر دو فاز) و یا سه ترانس ولتاژ تکفاز (برای اندازه گیری ولتاژ هر فاز با زمین) نیازمند است. ترانس های ولتاژ و ترانس های جریان یادشده می توانند برای بهره برداری در فضای باز (بیرونی- outdoor) پست های هوایی و یا داخل فضای بسته (داخلی- Indoor) برای پست های کیوسکی و تابلوهای برق طراحی و بهره برداری شوند.

ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف –MOF یا Metering Out Fit یا به اصطلاح رایج ام او اف – MOF یک دستگاه انداره گیری سه فاز همزمان مقادیر ولتاژ و جریان برای نصب در فضای آزاد (بیرونی) و مختص شبکه توزیع می باشد. به عبارتی ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF ، دستگاه مرکب از سه ترانس جریان تکفار و یک ترانس ولتاژ دوفاز فشار متوسط در یک مجموعه واحد است. در ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF ، سیم پیچ ترانس های جریان و ترانس های ولتاژ بدون عایق رزینی بیرونی در مخزن روغن ام او اف –MOF جانمایی شده و روغن نقش عایقی و خنک کنندگی آنها را دارد. ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF مانند ترانس های توزیع هوایی روی تیر برق و به صورت هوایی نصب و بهره برداری می شوند.

شرکت های توزیع به برخی مشترکین با مصارف سنگین، انشعاب فشار متوسط اختصاصی واگذار می کند. در گذشته، مشترک در این شرایط می بایست اقدام به ایجاد پست زمینی و در نتیجه خرید تابلوی برق شامل ترانس های ولتاژ و ترانس های جریان و سایر متعلقات می کرد. اما ایجاد پست زمینی و تامین نیازمندی های آن مشکلات و هزینه های بالایی را به همراه دارد. به این ترتیب چند سالی است که شرکت های توزیع برخی کشورها از جمله کره جنوبی، کشورهای آمریکای جنوبی و ایران اقدام به بکارگیری ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف –MOF و جایگزینی پست های هوایی با پست های زمینی نموده اند.

همزمان دستاوردی که نصب ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف –MOF برای شبکه های توزیع داشته است، فروش برق از سمت فشار متوسط و یا به اصطلاح، واگذاری انشعاب سمت اولیه می باشد. به این ترتیب هزینه انرژی تلفات از سمت اولیه تا محل مصرف نیز به عهده مشترک می باشد. به زبان ساده قبلا شرکت توزیع کنتور اندازه گیری را در مسیر ورودی برق فشارضعیف به مشترک نصب و انرژی مصرفی را اندازه می گرفت و حالا این امکان را دارد که مقادیر اندازه گیری شده ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF یعنی جریان عبوری و ولتاژ سمت فشار متوسط را ثبت کند.

همچنین یکی از نیازهای بهره برداران شبکه های توزیع، اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان فشار متوسط نقاط کلیدی در شبکه به صورت موردی و همچنین کنترل مقادیر تبادل انرژی نقاط اتصال شبکه های مختلف به صورت دایمی است. با توجه به یکپارچه بودن سیستم ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF ، بکارگیری سریع آن و همچنین حذف سایر الزامات پست های زمینی در محل اتصال شبکه ها به یکدیگر، کمک بسیار شایانی به بهره برداران شبکه توزیع نموده است.

مقاله مرتبط: لوازم اندازه‌گیری هوایی یا ام او اف (MOF) چیست؟

به این ترتیب به طور خلاصه می توان کاربرد ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف –MOF در شبکه های توزیع کشور را به صورت زیر عنوان کرد:

1-  اندازه گیری انرژی مصرفی مشترکین در سمت اولیه توسط ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF )

پیش از معرفی و عرضه ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF در شبکه های توزیع، واگذاری انشعاب مشترکین بزرگ (با مصارف سنگین) با احداث پست های زمینی و تجهیز آن به ترانسفورماتورهای جریان و ترانسفورماتورهای ولتاژ مجزا، فراهم می شد. هم اکنون با دسترسی به ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF و امکان نصب آنها روی سازه های هوایی، نیاز به احداث پست زمینی نبوده و بسیاری از دغدغه ها از جمله زمان طولانی نصب و راه اندازی پست زمینی، هزینه های بالای تجهیزات پست زمینی، ضرورت دشواری های تامین و هزینه فضای کافی برای احداث پست زمینی، هزینه نگهداری و بهره برداری و … حذف شده است.

ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس
ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس

خلاصه مزایای بکارگیری ترانس های اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF ) در ایستگاه های هوایی و جایگزینی آنها با پست های زمینی:

  • کاهش هزینه احداث و راه اندازی
  • کاهش هزینه های سرویس و نگهداری
  • کاهش زمان تامین و ساخت و اجرا
  • سهولت نصب و راه اندازی
  • نیاز به فضا و محوطه کم

مقاله مرتبط: چرا MOF ( ترانس اندازه گیری مرکب ) ;نیرو ترانس بهترین انتخاب است؟

2- اندازه گیری انرژی تبادل شده در بین شبکه های توزیع توسط ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF )

یکی از نیازهای شرکت های توزیع، اندازه گیری انرژی مبادله و مصرف شده بین شهرها و شرکت های توزیع همجوار آنها می باشد. این امر در کنترل انرژی تبادل شده و اجرای طرح های کاهش تلفات و همچنین امور تحقیقاتی و مطالعاتی در شرکت های توزیع بسیار موثر می باشد. پیش از طراحی و دسترسی به ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF ، جهت رفع این نیاز، تنها بنا به ضرورت زیاد و در برخی نقاط حساس پست های زمینی احداث می شد. امروزه با وجود ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF و سادگی کاربری و دسترسی آن، شرکت های توزیع قادر به احداث ایستگاه های هوایی اندازه گیری و کنترل نقاط بیشتر و بهینه نمودن برنامه های برق رسانی را دارند.

ام او اف نیرو ترانس - MOF نیرو ترانس

 

3- اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان نقاط کلیدی در شبکه توسط ترانس اندازه گیری مرکب ( ام او اف – MOF )

به دلیل سهولت بکارگیری ترانس اندازه گیری مرکب  ام او اف – MOF در هر نقطه خاص از شبکه از آن به منظور برداشت سریع و آسان مقادیر ولتاژ و جریان برای بررسی و مطالعه رفتار شبکه و یا هرگونه نیاز فنی و غیر فنی دیگر بهره برداری می شود.

تنها سازنده ترانس اندازه گیری مرکب در کشور شرکت نیرو ترانس شیراز می باشد که این محصول با کیفیت را در بخش تحقیق و توسعه و با دانش فنی متخصصین خبره کشور عزیزمان طراحی نموده است. این محصول تاییدیه توانیر را دارد و مورد تایید کلیه شرکت های توزیع سطح کشور می باشد.

Related Posts

Leave a comment